• TЕЛЕСКОП VICTORIA 60700 ЦЕНА 129.00 лева

TЕЛЕСКОП VICTORIA 60700 ЦЕНА 129.00 лева

  • Код на продукта: TЕЛЕСКОП VICTORIA 60700 ЦЕНА 129.00 лева
  • Наличност: В наличност

Телескоп 60700

Монтаж на телескопа.

1.Разтворете краката на триножника /Q/, както е показано на фиг.1, и ги завинтете на точната височина със снабдените перчати гайки.

2.Свържете трите крака на триножника за главата на триножника /О/ с гайката и винта, както е показано на фиг.2

3.Закрепете поставката за аксесоари /Р/ за фланеца на триножника със съответните вентчета и гайки. /виж фиг. 3/

4.След като стегнете всички винтчета, телескопа може да се свърже към скобата /М/ на главата на триножника както е показано на /фиг.2b/. Монтирайте основното тяло на телескопа /Н/ към скобата /М/ чрез винта /К/ и сега нагласете карфицата на фината настройка /А/ както е показано на /фиг.2c/

5.Извадете от кутията финдерскопа /G/ със свързаната скоба /F/. Сега извадете двете винтчета монтирани на основното тяло на телескопа. Поставете скобата на финдерскопа на съответното място и завинтете винтчетата /фиг.4а/

6.Паставете диагоналната призма /D/ в фокусиращата тръба /С/ и завинтете винтчето /фиг.4b/

7.Поставете окуляра /Е/ в диагоналната призма /D/ и завинтете винтчето /фиг.4c/

8.Ако искате да използвате 1.5 леща или 3.0 леща ги поставете между окуляра/Е/ и фокусиращата тръба/М/ както е показано на /фиг. 4d/

Обективи и граници на теоретичното увеличение.

Обектив Увелечение Увеличение с 1.5х Увеличение с 3.0х

Н20мм 35х 52х 105х

Н12.5мм 56х 84х 168х

SR4мм 175х 264х 525х

Спецификации на модела:

Фокусно разстояние 700мм

Диаметър на обектива 60мм

Окуляри Н20мм, Н12.5, SR4мм

Аксесоари 1.5х леща

3.0х леща

Триножник

Финдерскоп

Филтър

Настройка на финдерскопа

Тъй като телескопа има ограничено зрително поле е трудно той да бъде насочен към определена звезда или планета. Поради тази причина телескопа е снабден с финдерскоп /G/ със скала за ориентация. Препоръчително е настройката на финдерскопа да става на дневна светлина.

1.Поставете окуляра с най-малко увеличение. Насочете телескопа към лесно разпознаваем обект на разстояние не повече от 300м. Завъртете телескопа по хоризонталната ос и след това го завъртете по вертикалната ос докато обекта застане в средата на зрителното поле и фокусирайте картината. Завинтете винтовете за фиксиране на телескопа така че той да остане в тази позиция.

2.Сега погледнете през финдерскопа, ако не виждате обекта , който се вижда през телескопа, настройте финдерскопа с винтовете докато обекта се види през финдерскопа. Сега настройте финдерскопа така че обекта да се вижда в центъра на финдерскопа чрез винтовете за настройка.

Настройка височина-азимут

Телескопът е снабден с настройка височина-азимут. “Височина” отговаря на вертикално движение на телескопа, докато “Азимут” отговаря на хоризонтално движение.Настройката “Височина-Азимут” заедно с фината настройка /А/ и Фиксажа на азимута /N/ Ви позволяват да наблюдавате цялото небе без да местите триножника.

Увеличение.

Сменяйки окулярите ще се променя и силата на увеличение. При смяна на окулярите се изисква ново фокусиране.

Използване на леща1.5х и леща 3х.

Използвайки леща1.5х и леща 3х се променя увеличението. Леща 1.5х и леща 3х се поставят между диагоналната призма и главната тръба.

Как да се грижим за телескопа

Винаги дръжте окулярите в техните кутиики.

Използвайте специални кърпички за почистване на лещите.

Никога не се опитвайте да почиствате телескопа отвътре.

ВНИМАНИЕ!Не гледайте никога слънцето през вашия телескоп. Това може да доведе до непоправими увреждания на вашите очи.