Декларация за поверителност

  Виктория 21Р ЕООД защитава личните данни на потребителите си станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Виктория 21Р ЕООД  гарантира, че личните им данни ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при спазване на изискванията на ЗЗЛД.