Условия за ползване

1. http://victoria-21r.com (електронният магазин) е собственост на Виктория 21Р ЕООД, ЕИК: 130885686, рег. по ЗДДС: BG130885686, адрес гр. София, ул.Голо Бърдо 26 вх. 2 - 24, телефон: +35928623867  и електронна поща office@victoria-21r.com. Виктория 21Р ЕООД предоставя на клиентите си посредством http://victoria-21r.com възможност да закупуват предлаганите стоки.


2. Използването на http://victoria-21r.comот потребителите ги обвързва автоматично  с правилата на настоящите Общи условия, с които потребителите се съобразяват за цялото време на ползването на сайта, от първоначалното влизане до напускането му.  Преди финализиране на електронната заявка за покупка, слагайки отметка „Съгласен съм с условията и ги приемам”, същите се съгласяват изцяло, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.


3. Работният език на http://victoria-21r.comс потребителите му е българският език. Потребителите правят своите заявки за покупки като ползват българската кирилска азбука.


4. Заявки за покупка на поместените в http://victoria-21r.com артикули и доставката им се извършва на територията на Република България.


5. Цените на стоките, поместени в http://victoria-21r.com, са посочени за единица бройка в български лева с ДДС.


6. Продуктите, които се намират на интернет страницата на http://victoria-21r.com,  представляват публична оферта по смисъла на чл.291 от ТЗ.


7. След поставяне на отметка „Съгласен съм с условията и ги приемам”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Количка”. След получаване на потвърждение на поръчката от потребителите се счита, че договорът е сключен.

 

 ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

8. При получаване на стоката от куриер потребителите получават и гаранционен документ. Срокът на гаранцията започва да тече от дата на поръчката на стоката.

 

 ЦЕНИ


9. При доставяне на заявената за покупка стока от куриер потребителите подписват придружаващите стоката документи и заплащат стойността на поръчката.  Стойността на поръчката включва в себе си стойността на конкретния артикул (посочен в интернет магазинаhttp://victoria-21r.com) и разходите по доставката.
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 
10. При извършване на заявка за покупка потребителите попълват следните данни - име, фамилия, град, пощенски код, точен адрес, телефон, електронна поща.

 
11. Потребителите подават вярна и правдива информация, свързана с осигуряването на доставката на стоката и уведомяват незабавно Виктория 21Р ЕООД при невъзможност да получат стоката. При промени в предоставената информация по т.16 потребителите се задължават да актуализират данните си своевременно.

 
12. С приемането на общите условия и с поставяне на отметка  "Съгласен съм с условията и ги приемам", потребителите декларират, че няма да нарушават българското законодателство, правилата на морала  и добрите нрави и Интернет етиката, както и Етичния кодекс към потребителите  на Виктория 21Р ЕООД.

 
13. Потребителите незабавно уведомяват Виктория 21Р ЕООД за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.

 
 ПРОБЕН  ПЕРИОД
 

14. Потребителите имат право да върнат на Виктория 21Р ЕООД получената стока в срок от 7 (седем) работни дни считано от получаването й. В този случай потребителите изпращат на Виктория 21Р ЕООД изявление за отказ от сключения договор на shop@netmarket.bg част отhttp://victoria-21r.com Разходите по връщането на доставените стоки  на Виктория 21Р ЕООД са изцяло за сметка на потребителите. Върнатите стоки следва да бъдат със запазен търговски вид, в оригиналната си опаковка заедно с всички придружаващи ги документи, да не са употребявани или деформирани.

15. Виктория 21Р ЕООД възстановява в срок от 15 (петнадесет) работни дни в пълен размер заплатените суми от потребителите в случай на упражнено право на отказ в ПРОБНИЯ ПЕРИОД в съответствие с чл.20. от настоящите Общи условия.

 
 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Виктория 21Р ЕООД
 

16. Виктория 21Р ЕООД се задължава да прехвърли собствеността на заявената за покупка стока от потребителите.

17. Виктория 21Р ЕООД се задължава да осигури куриер и да му предаде заявената за покупка стока.

18. Виктория 21Р ЕООД се задължава да предаде точно и правдиво информацията, предоставена от потребителите, свързана с условията и начина на доставката на стоката.
 
19. Виктория 21Р ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени на потребителите си от непреодолима сила, както и за всякакви обстоятелства от извънреден характер, които Виктория 21Р ЕООД при полагане на дължимата грижа не е могъл и не е бил длъжен да предвиди или предотврати.
 
20. Виктория 21Р ЕООД се задължава да спазва Етичния кодекс към потребителите си, поместен наhttp://victoria-21r.com

 
 ЛИЧНИ ДАННИ

 
21. Виктория 21Р ЕООД защитава личните данни на потребителите си станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Виктория 21Р ЕООД  гарантира, че личните им данни ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 
 ИЗМЕНЕНИЯ

 
22. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Виктория 21Р ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

23. Независимо от основанието, довело до изменение на Общите условия на Виктория 21Р ЕООД, Дружеството се задължава да информира потребителите си относно промяната  като постави на видно място в http://victoria-21r.com актуалните Общи условия. Промените влизат в сила от деня на оповестяването им на страницата на http://victoria-21r.com

 
 РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

23. Всички възникнали спорове, произтичащи от ползването на http://victoria-21r.com във връзка със закупуването на стоки, се разрешават по взаимно съгласие с потребителите, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.

 
 ПЛАЩАНИЯ

24. Заплащането на избраните продукти от потребителите се извършва чрез разплащане при доставка (чрез наложен платеж) .
Виктория 21Р ЕООД може да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако се окаже, че стоките не са достъпни.